Jdi na obsah Jdi na menu

Změny v daňových zákonech v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb

10. 5. 2016

Zákonem č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, došlo též ke změně zákona o DPH. Novinkami však lze nazvat až úpravy od 1. prosince 2016.

Novelizace účinná od 1. května 2016 přináší nové znění § 101a zákona o DPH, který upravuje elektronickou formu podání. Ten obsahuje povinnosti plátců, popř. dalších osob povinných k dani, vztahující se k formě podání. Oproti stavu k 1. lednu 2016 však nepřináší věcné změny, neboť úprava měla oporu již před novelou v daňovém řádu.

Zákon nově výslovně stanoví, že povinnost podávat elektronicky se týká kontrolního hlášení. Jde však pouze o formulační upřesnění, věcně se tato povinnost již dříve dala dovodit z obecné povinnosti pro všechna „hlášení“. Dále se zákon rozepisuje o formách podání. Je umožněno, aby osoby i nadále zasílaly elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu nebo přihlašovacích údajů datové schránky a u podání provedli dodatečnou autentizaci prostřednictvím potvrzení (zpravidla vytištěný a podepsaný e-tiskopis).

Věcná změna nabývá účinnosti až v prosinci. Od tohoto měsíce se vztahují povinnosti plynoucí z nového zákona o evidenci tržeb na obor ubytovacích a stravovacích služeb. Zároveň má dojít u stravovacích služeb k poklesu sazby DPH z 21 % na 15 %.

Tato úprava se netýká stravovacích služeb poskytovaných v souvislosti s poskytováním služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet, tj. stravování žáků ve školních jídelnách, stravovací služby poskytované v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a s poskytováním sociálních služeb. 

Zákon o evidenci tržeb vyvolal potřebu změny daňových předpisů obsaženou v zákoně č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Jde o novinky ve prospěch poplatníků daně z příjmů i plátců DPH.

Změna zákona o daních z příjmů zavádí jednorázovou slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč, nejvýše však částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka (24 840 Kč).

Důvodem je kompenzace zvýšených nákladů, které nastanou poplatníkovi v souvislosti s účinností zákona o evidenci tržeb. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé alespoň jednou zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

V souvislosti se zavedením závazného posouzení v oblasti evidence tržeb (závazné posouzení o určení evidované tržby) je vydání rozhodnutí o závazném posouzení zpoplatněno částkou 1 000 Kč namísto standardních 10 000 Kč.